Cho 25 65 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 25,65 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 25,65 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào m1 gam dung dịch Y chứa HCl và H2SO4 thu được m2 gam dung dịch Z chỉ chứa các muối tan và V lít (đktc) khí H2, còn lại m3 gam 1 kim loại không tan. Cho từ từ dung dịch Na2CO3 tới dư vào dung dịch Z thì thu được 23,3 gam hỗn hợp chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X biết m2 – m1 = 9 gam. c) Tính khối lượng muối có trong dung dịch Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Al, Fe, Cu mX = 27a + 56b + 64c = 25,65 (1) Al + 3H+ —> Al3+ + 1,5H2 a…….3a………..a………..1,5a Fe + 2H+ —> Fe2+ + H2 b…….2b…………b………b 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O —> 2Al(OH)3 + 3CO2 a…………………………………………a Fe2+ + CO32- —> FeCO3 b…………………………b mT = 78a + 116b = 23,3 (2) Bảo toàn khối lượng: mX + m1 = m2 + m3 + mH2 —> mX – m3 – mH2 = m2 – m1 —> 25,65 – 64c – 2(1,5a + b) = 9 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,15; b = 0,1; c = 0,25 Từ đó tính khối lượng mỗi kim loại. Dung dịch Z chứa Al3+ (0,15) và Fe2+ (0,1). Bảo toàn điện tích: + Nếu Z chỉ có Cl- thì nCl- = 0,65 —> m muối = 32,725 + Nếu Z chỉ có SO42- thì nSO42- = 0,325 —> m muối = 40,85 Vậy 32,725 < m muối < 40,85

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP