Cho m gam Al tác dụng với 400...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al tác dụng với 400 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 1M và Cu(NO3)2 xM thu được dung dịch X và 57,28 gam hỗn hợp kim loại. Thêm 612,5ml dung dịch KOH 2M vào dung dịch X thu được 27,37 gam kết tủa gồm 2 chất. Giá trị của x là (giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn) A. 0,80 B. 0,90 C. 0,92 D. 0,96

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa gồm 2 chất nên X chứa 2 muối —> Ag+, Al tan hết, Cu2+ bị khử một phần. Chất rắn gồm Ag (0,4 mol), Cu (0,22 mol) Bảo toàn electron —> 3nAl3+ = nAg + 2nCu —> nAl3+ = 0,28 Dung dịch X chứa Al3+ (0,28), Cu2+ (0,4x – 0,22) Đặt nAl(OH)3 = y nOH- = 1,225 = 0,28.4 – y + 2(0,4x – 0,22) m↓ = 78y + 98(0,4x – 0,22) = 27,37 —> x = 0,9 và y = 0,175

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP