Cho 27 04 gam hỗn hợp chất rắn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Cho 27,04 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Cho 27,04 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe, Feo, Fe3O4, Fe2O3, và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỉ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm SỐ MOL của Fe trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với: A. 48% B. 58% C. 54% D. 46%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa Fe3+ (a), Fe2+ (b), Cl- (0,88) và nH+ dư = 4nNO = 0,08 Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + 0,08 = 0,88 nAgCl = 0,88 —> nAg = 0,07 Bảo toàn electron: b = 0,02.3 + 0,07 —> a = 0,18 và b = 0,13 Quy đổi hỗn hợp thành Fe (0,31 mol), O (u mol) và NO3- (v mol). Trong Z, đặt nN2O = x —> nNO2 = 0,12 – x —> 0,31.56 + 16u + 62v = 27,04 (1) Bảo toàn N: v + 0,04 = 2x + (0,12 – x) (2) nH+ pư = 0,88 + 0,04 – 0,08 = 0,84 —> 10x + 2(0,12 – x) + 2u = 0,84 (3) Giải hệ (1)(2)(3): u = 0,14 v = 0,12 x = 0,04 nFe(NO3)2 = v/2 = 0,06 Đặt k, 3h, 2h, h lần lượt là số mol Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Bảo toàn Fe —> 0,06 + k + 11h = 0,31 Bảo toàn O —> 14h = u = 0,14 Giải hệ —> k = 0,14 và h = 0,01 Số mol hỗn hợp = 0,06 + k + 6h = 0,26 —> %nFe = 0,14/0,26 = 53,85%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP