Dung dịch X chứa a mol NaOH và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa a m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3. Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X ta có đồ thị sau Hấp thụ 0,2018 mol CO2 vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 và b mol NaOH thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 35,1054 B. 33,1354 C. 33,1945 D. 35,1645

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Theo đồ thị, bảo toàn Na —> a + 2b = 0,5 (1) Đoạn 1: NaOH + HCl —> NaCl + H2O Kết thúc đoạn 1: nHCl = nNaCl = a Đoạn 2: Na2CO3 + HCl —> NaHCO3 + NaCl (*) Khi nHCl = 0,3 thì đã có 0,3 – a mol HCl tham gia phản ứng (*) (*) —> nNaHCO3 = nNaCl = 0,3 – a —> nNaHCO3 + nNaCl = a + 2(0,3 – a) = 0,36 (2) (1)(2) —> a = 0,24 và b = 0,13 CO2 (0,2018) + Na2CO3 (0,24) và NaOH (0,13) —> Y gồm CO32- (u), HCO3- (v) và Na+ (0,61) Bảo toàn điện tích: 2u + v = 0,61 Bảo toàn C —> u + v = 0,2018 + 0,24 —> u = 0,1682 và v = 0,2736 —> nBaCO3 = u = 0,1682 —> mBaCO3 = 33,1354

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP