Hấp thụ từ từ cho đến hết x...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ từ từ cho đế...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ từ từ cho đến hết x mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaOH và b mol Ba(OH)2 ta có đồ thị sau Hấp thụ x mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Ba(OH)2, 0,5b mol NaOH và 0,5b mol KOH thu được kết tủa và dung dịch X chứa m gam chất tan. Giá trị của m là A. 36,688 B. 39,566 C. 37,655 D. 38,244

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đoạn 1: CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O —> nBaCO3 = nCO2 ⇔ 0,5b = 0,085 —> b = 0,17 Đoạn 2: NaOH + CO2 —> NaHCO3 Bảo toàn C —> nCO2 = nNaHCO3 + nBaCO3 max —> 0,35 = a + 0,17 —> a = 0,18 Đoạn 3: CO2 + H2O + BaCO3 —> Ba(HCO3)2 nBaCO3 = 0,085 —> nBa(HCO3)2 = 0,085 Bảo toàn C —> x = 0,085 + 0,085.2 + 0,18 = 0,435 Hấp thụ 0,435 mol CO2 vào Ba(OH)2 (0,18), NaOH (0,085), KOH (0,085). nOH- = 0,53 —> nCO32- (0,095) và HCO3- (0,34) —> nBaCO3 = 0,095 Dung dịch còn lại chứa Ba2+ (0,085), Na+ (0,085), K+ (0,085) và HCO3- (0,34) —> m chất tan = 37,655

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP