Cho 27 84 gam Fe3O4 vào 600 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,84 gam Fe3O4 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,84 gam Fe3O4 vào 600 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho tiếp 5,76 gam Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Tiến hành điện phân dung dịch Y bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện I = 9,65A trong 3600 giây thấy khối lượng dung dịch giảm a gam. Giá trị a là A. 18,78 gam. B. 23,58 gam. C. 21,90 gam. D. 18,66 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe3O4 = 0,12; nHCl = 1,2; nCu = 0,09 Fe3O4 + 8HCl —> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O Cu + 2FeC3 —> 2FeCl2 + CuCl2 Dung dịch Y chứa Fe3+ (0,06), Fe2+ (0,3), Cu2+ (0,09), Cl- (1,2) và H+ dư (0,24) ne = It/F = 0,36 Anot: 2Cl- —> Cl2 + 2e …………..0,18…..0,36 Catot: Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,06…..0,06 Cu2+ + 2e —> Cu 0,09……0,18 Sau 2 phản ứng trên còn lại 0,36 – 0,06 – 0,18 = 0,12 mol e: 2H+ + 2e —> H2 ……….0,12……0,06 m giảm = mCl2 + mCu + mH2 = 18,66

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP