Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam hỗn hợp A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Al. Chia hỗn hợp làm 2 phần bằng nhau trong đó khối lượng của Cu chiếm 22,535% khối lượng hỗn hợp Phần 1 cho vào dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 8,96 lít khí ở đktc. Phần 2 cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí ở đktc. Tính % theo khối lượng các kim loại trong A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Al, Fe, Cu trong mỗi phần. mCu = 64c = 22,535%(27a + 56b + 64c) (1) Phần 1: nH2 = 1,5a + b = 0,4 (2) Phần 2: nSO2 = 1,5a + 1,5b + c = 0,5 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,2; b = 0,1; c = 0,05 —> %Al = 38,03%; %Fe = 39,44%; %Cu = 22,53%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP