Hỗn hợp X gồm một axit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit đơn chức và một este hai chức (đều mạch hở). Cho 0,1 mol X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 5,2 gam NaOH, thu được ancol Y và 11,02 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 2,22 gam. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,6 B. 2,9 C. 1,6 D. 1,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAxit = x và nEste = y —> nX = x + y = 0,1 nNaOH = x + 2y = 0,13 —> x = 0,07 và y = 0,03 Ancol Y có dạng R(OH)r (2y/r = 0,06/r mol) m tăng = (R + 16r).0,06/r = 2,22 —> R = 21r —> r = 2 và R = 42: Ancol là C3H6(OH)2 (0,03 mol) TH1: Muối gồm ACOONa (0,07) và BCOONa (0,06) m muối = 0,07(A + 67) + 0,06(B + 67) = 11,02 —> 7A + 6B = 231: Vô nghiệm TH2: Muối gồm ACOONa (0,1) và BCOONa (0,03) m muối = 0,1(A + 67) + 0,03(B + 67) = 11,02 —> 10A + 3B = 231 —> A = 15 và B = 27 là nghiệm duy nhất. mCH3COONa = a = 8,2 mCH2=CH-COONa = b = 2,82 —> a : b = 2,91

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP