Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 trig...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA < MB, tỉ số mol tương ứng là 2 : 5). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glyxerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat. Mặt khác, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 38,4 gam Br2. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 87,584 lít CO2 và 63,54 gam H2O. Giá trị của x + y là A. 41,52. B. 32,26. C. 51,54. D. 23,124.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng CnH2n+2-2kO6 (a mol) nBr2 = a(k – 3) = 0,24 nCO2 = na = 3,91 nH2O = a(n + 1 – k) = 3,53 —> na = 3,91; ka = 0,45 và a = 0,07 —> n = 391/7 và k = 45/7 mX = a(14n + 98 – 2k) = 60,7 nC3H5(OH)3 = 0,07 và nNaOH = 0,21 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 62,66 Đặt u, v, p là số mol các muối C17H33COONa; C17H31COONa; C15H31COONa nBr2 = u + 2v = 0,24 m muối = 304u + 302v + 278p = 62,66 nC = 18u + 18v + 16p + 0,07.3 = 3,91 —> u = 0,1; v = 0,07; p = 0,04 —> x + y = 304u + 302v = 51,54

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP