Cho các cặp chất: C6H5OH và NH3 C6H5OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các cặp chất: (C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các cặp chất: (C6H5OH và NH3); (C6H5OH và (CH3)2NH); (C6H5NH2 và FeCl3); (C6H5NH2 và FeCl2). Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là (các điều kiện cần thiết coi như có đủ): A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3C6H5NH2 + 3H2O + FeCl3 —> 3C6H5NH3Cl + Fe(OH)3 2C6H5NH2 + 2H2O + FeCl2 —> 2C6H5NH3Cl + Fe(OH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP