Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở, trong phân tử mỗi este có số liên kết pi không quá 5. Đốt cháy hoàn toàn 20,2 gam X cần dùng 0,93 mol O2, thu được CO2 và 10,8 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 20,2 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm 2 muối. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 140°C (hiệu suất 100%) thu được 8,92 gam hỗn hợp T gồm 3 ete. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là: A. 32,7%. B. 39,2%. C. 29,2%. D. 35,1%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,6 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,89 Bảo toàn O —> nO(X) = 0,52 —> nNaOH = nAncol = 0,26 —> nH2O tách từ ancol = 0,13 —> mAncol = m ete + mH2O = 11,26 M ancol = 43,31 —> Ancol gồm CH3OH (0,05) và C2H5OH (0,21) nC (muối) = nC(X) – nC(Y) = 0,42 nH (muối) = nH(X) + nNaOH – nH(Y) = 0 —> Các muối đều không có H. Mặt khác, các ancol đều no nên các muối có số liên kết pi không quá 5. —> Muối gồm (COONa)2 (u mol) và C2(COONa)2 (v mol) nNaOH = 2u + 2v = 0,26 nC(muối) = 2u + 4v = 0,42 —> u = 0,05 và v = 0,08 Kết hợp số mol 2 ancol ta được các este: CH3-OOC-COO-C2H5 (0,05 mol) —> % = 32,67% C2(COOC2H5)2 (0,08 mol)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP