Hòa tan hoàn toàn 0 45 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 0,45 mol hỗn hợp X gồm Mg, Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,96 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và hỗn hợp Z gồm hai đơn chất khí có tỉ khối so với He bằng 3,75. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu được 139,92 gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt oxi), thu được 27,72 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg đơn chất trong X là A. 44,26% B. 43,03% C. 46,72% D. 47,95%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa gồm AgCl (0,96) —> nAg = 0,02 —> nFe2+ = 0,02 Dung dịch Y chứa Fe2+ (0,02), Fe3+ (x), Mg2+ (y), NH4+ (z) và Cl- (0,96) Bảo toàn điện tích: 0,02.2 + 3x + 2y + z = 0,96 nX = 0,02 + x + y = 0,45 m↓ = 0,02.90 + 107x + 58y = 27,72 —> x = 0,02; y = 0,41; z = 0,04 Z gồm nN2 = nH2 = a nH+ = 0,96 = 12a + 2a + 10z —> a = 0,04 Bảo toàn N —> nNO3- = 2a + z = 0,12 mX = m kim loại + mNO3- = 19,52 nMg(NO3)2 + nFe(NO3)2 = nNO3-/2 = 0,06 —> nMg = 0,45 – 0,06 = 0,39 —> %Mg = 47,95%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP