Cho 32 6 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 32,6 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 32,6 gam hỗn hợp X gồm muối cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm IIA, ở 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 7,84 lít khí CO2. a. Xác định muối cacbonat b. Tính % theo khối lượng mỗi muối cacbonat ban đầu. c. Nếu lấy m1 gam hỗn hợp X trên nhiệt phân một thời gian thu được m2 gam chất rắn Y. Cho rắn Y phản ứng với dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 2,352 lít khí. Tính giá trị m2. Biết m2 = m1 – 3,08.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
RCO3 + H2SO4 —> RSO4 + CO2 + H2O 0,35………………………………0,35 —> MX = R + 60 = 32,6/0,35 —> R = 33,14 —> Mg và Ca X gồm MgCO3 (a mol) và CaCO3 (b mol) —> mX = 84a + 100b = 32,6 và nX = a + b = 0,35 —> a = 0,15 và b = 0,2 %MgCO3 = 38,65% và %CaCO3 = 61,35% c. Trong m1 gam X chứa 0,15k mol MgCO3 và 0,2k mol CaCO3. mCO2 = m1 – m2 = 3,08 —> nCO2 tổng = 3,08/44 + 2,352/22,4 = 0,175 —> 0,15k + 0,2k = 0,175 —> k = 0,5 —> m1 = 32,6k = 16,3 —> m2 = m1 – 3,08 = 13,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP