Hòa tan hết 100 gam CuSO4 5H2O vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 100 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 100 gam CuSO4.5H2O vào dung dịch HCl thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ tới khi khối lượng dung dịch giảm m gam thì dừng điện phân thu được dung dịch Y không còn aniom Cl-. Nhúng thanh Mg vào kết thúc phản ứng lấy thanh Mg ra lau khô cẩn thận, cân lại thấy khối lượng không đổi so với trước phản ứng. hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%. Giá trị phù hợp với m là: A.20 gam B.30 gam C.35 gam D. 40 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 bđ = nCuSO4.5H2O = 0,4 CuSO4 + 2HCl —> Cu + Cl2 + H2SO4 a……………2a………a……..a……..a CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 b………………………b………0,5b……..b Dung dịch Y chứa H2SO4 (a + b mol) và CuSO4 dư (0,4 – a – b) mol Cu2+ + Mg —> Mg2+ + Cu 0,4-a-b..0,4-a-b…………0,4-a-b 2H+ + Mg —> Mg2+ + H2 2a+2b….a+b —> 64(0,4 – a – b) = 24(0,4 – a – b + a + b) —> a + b = 0,25 —> m giảm = 64(a + b) + 71a + 32.0,5b = 20 + 55a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP