Cho 4 4g este đơn chức no E...

Chương 1: Este - Lipit Cho 4,4g este đơn chức no E tác dụng hết với d...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 4,4g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được
4,8g muối natri. Công thức cấu tạo của E có thể là
A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương trình Hóa học:

RCOOR′+NaOH→RCOONa+R′OHRCOOR′+NaOH→RCOONa+R′OH

Từ phương trình ta có hệ :

{(R+44+R′)a=4,4(R+67)a=4,8⇒(23−R′)a=0,4{(R+44+R′)a=4,4(R+67)a=4,8⇒(23−R′)a=0,4

⇒R′<23⇒R′<23

Chỉ có CH3 là phù hợp với R' → a = 0,5 mol

Meste=88

Phương trình Hóa học:

RCOOR′+NaOH→RCOONa+R′OH

Từ phương trình ta có hệ :

{(R+44+R′)a=4,4(R+67)a=4,8⇒(23−R′)a=0,4{(R+44+R′)a=4,4(R+67)a=4,8⇒(23−R′)a=0,4

⇒R′<23⇒R′<23

Chỉ có CH3 là phù hợp với R' → a = 0,5 mol

Meste=88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP