Cho 49 52 gam hỗn hợp rắn X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 49,52 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 49,52 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe(NO3)3 (trong đó oxi chiếm 37,48% về khối lượng) vào dung dịch chứa 1,64 mol HCl và 0,2 HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2 có tỉ khối so với He bằng a. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được 243,98 gam kết tủa. Nếu tác dụng tối đa với các chất tan có trong dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,92 mol NaOH. Giá trị gần nhất của a là. A. 9,5 B. 9,6 C. 9,7 D. 9,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = nHCl = 1,64 —> nAg = 0,08 —> nFe2+ = 0,08 Đặt x, y, z là số mol Mg, MgO, Fe(NO3)3 —> mX = 24x + 40y + 242z = 49,52 (1) nO = y + 9z = 49,52.37,48%/16 (2) Y + NaOH —> Dung dịch Y’ chứa Na+ (1,92), Cl- (1,64) —> nNO3- = 0,28 Bảo toàn N —> nNH4+ = 3z + 0,2 – 0,12.2 – 0,28 = 3z – 0,32 Dung dịch Y chứa Mg2+ (x + y), Fe2+ (0,08), Fe3+ (z – 0,08), NH4+ (3z – 0,32), Cl- (1,64) và NO3- (0,28) Bảo toàn điện tích: 2(x + y) + 0,08.2 + 3(z – 0,08) + (3z – 0,32) = 1,64 + 0,28 (3) Giải hệ (1)(2)(3): x = 0,72 y = 0,08 z = 0,12 Đặt u, v là số mol N2O và N2 —> u + v = 0,12 Bảo toàn electron —> 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+ + nAg = 2nMg —> 8u + 10v + 8(3z – 0,32) + 0,08 = 0,72.2 —> u = 0,08 và v = 0,04 —> mZ = 4,64 —> MZ = 116/3 —> dZ/He = 29/3 ∼ 9,67

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP