X là sản phẩm sinh ra khi cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là sản phẩm sinh r...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là sản phẩm sinh ra khi cho fructozơ tác dụng với H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm: ancol metylic, glixerol và X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam Y trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 2,80. C. 3,36. D. 5,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm C6H8(OH)6, C3H5(OH)3, CH3OH —> nOH = nC = 0,25 —> nH2 = nOH/2 = 0,125 —> V = 2,8 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP