Cho biết mỗi gen quy định tính trạng...

Di Truyền Quần Thể Cho biết mỗi gen quy định tính trạng, trội – lặn h...

0
Di Truyền Quần Thể

Cho biết mỗi gen quy định tính trạng, trội – lặn hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li 3:1

A. Af/aF x Af/af

B. AF/ af x AF/ af

C. AF/ af x af/af

D. AF/aF x Af/ aF

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ 3:1 → cơ thể đem lai dị hợp từ đều (af/af x af/af)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP