Bộ NST của một loài 2n=16 NST có...

Di Truyền Quần Thể Bộ NST của một loài 2n=16 NST có 7 NST mà trong từ...

0
Di Truyền Quần Thể

Bộ NST của một loài 2n=16 NST có 7 NST mà trong từng cặp NST tương đồng đó đều chứa các cặp gen dị hợp tử, cặp NST còn lại đều chứa các cặp gen đồng hợp tử. Khi giảm phân không có hiện tượng trao đổi đoạn và đột biến thì số loại giao tử tạo được là

A. 216 B. 27 C. 24 D. 28

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cặp NST chứa các cặp gen đồng hợp chỉ tạo được 1 loại giao tử. 7 cặp NST chứa các cặp gen dị hợp ,mỗi cặp tạo 2 loại giao tử → 27loại giao tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP