Ở người bệnh phênin kêtô niệu do gen...

Di Truyền Quần Thể Ở người, bệnh phênin kêtô niệu do gen lặn trên NST...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở người, bệnh phênin kêtô niệu do gen lặn trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có 84% số người mang gen gây bệnh. Tần số của alen a là:

A. 0,8 B. 0,6 C. 0,4 D. 0,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, gọi x là tần số alen a ( 0 < x < 1)

ta có (1 -x)2aa + 2x(l-x)aa+x2aa= 1 (1)

và 2x( 1 -x)aa+ x2aa= 0.84 (2)

để tìm x ta có thể giải phương trình (2) hoặc lấy phương trình (1) trừ phương trình (2)

cách 1: giải phương (2) ta thu được x = 0.6

cách 2: aa= 0.16 =→ tần số alen a = 0.4 =→ tần số alen a = 0.6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP