Trong trường hợp không xảy ra đột biến...

Quy Luật Di Truyền Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các th...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1?

(1) AAAa × AAAa.

(2) Aaaa × Aaaa.

(3) AAaa × AAAa.

(4) AAaa × Aaaa.

Đáp án đúng là:

A. (1), (4).

B. (2), (3).

C. (1), (2).

D. (3), (4).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) aaaa × aaaa → (aa : aa)(aa : aa) = 1aaaa : 2aaaa : 1 aaaa

(2) aaaa × aaaa → (aa : aa)(aa : aa) = 1 aaaa : 2aaaa : 1aaaa

(3) aaaa × aaaa → (1aa : 4aa : 1aa)(1aa : 1aa) = 1aaaa : 5aaaa : 5aaaa : 1aaaa

(4) aaaa × aaaa. → tỉ lệ tương tự của (3)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP