Xét 3 locut gen sau: gen I :a1...

Di Truyền Quần Thể Xét 3 locut gen sau: gen I :a1 > a2 = a3 nằm tr...

0
Di Truyền Quần Thể

Xét 3 locut gen sau: gen I :a1 > a2 = a3 nằm trên cặp NST thường số 1; gen II: b1 > b2 = b3 = b4 > b5 và gen III: d1 = d2 > d3 > d4 cùng nằm trên cặp NST thường số 3. Trong trường hợp không xảy ra đột biến có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng

1. Số kiểu gen tối đa về 3 kiểu gen trên trong quần thể là 1:260

2. Quần thể trên sẽ cho tối đa 60 loại giao tử ở các locut gen trên

3. Xuất hiện 160 loại kiểu hình trong quần thể

4. Xuất hiện 6000 kiểu gen giao phối khác nhau trong quần thể

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

áp dụng công thức tính số kiểu gen của một gen có r alen = r(r+1)/2

số kiểu gen i = 3. 4/2 = 6

số kiểu gen ii, iii = 5.4(5.4 +1) /2 =210

tổng số kiểu gen về 3 lôcut gen trên trong quần thể = 6.210 = 1260 → 1 đúng

số loại số giao tử do gen i tạo ra =3; số loại giao tử của gen ii, iii là 4.5 =20

tổng số loại giao tử = 20.3 =60 → 2 đúng

số loại kiểu hình gen i cho các kiểu hình : a1, a2, a3, a2a3 = 4 loại

gen ii cho các kiểu hình: b1,b2,b3,b4,b5,b2b3,b3b4,b2b4 = 8 loại

gen iii cho các kiểu hình d1,d2,d3,d4,d1d2 = 5 loại

tổng số kiểu hình do 3 gen trên quy định là : 4.8.5 = 160 → 3 đúng

số kiểu giao phối là: 1260 (1260 +1)/2 = 794430

số kiểu giao phối là : 794430 + 794430 - 1260 =1587600 → sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP