Ở một loài động vật cho biết mỗi...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài động vật cho biết mỗi gen quy định một ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài động vật cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: Ab/ab Ee x AB/ab Ee thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1:

(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội chiếm 49,5%

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 10%

(4) Kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 17%

(5) Tần số hoán vị gen bằng 20%

Trong các nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

có ab//abee =4% → ab//ab =16% → a-b- = 50% + ab//ab =66%

a-b-e- =66% .3/4 = 49,5% → 2 đúng

ab//ab =0,16 → ab =0,4 → ab =0,1 → tần số hoán vị =0,2 → 5 đúng

gen a và b cho 10 loại kiểu hình, gen e cho 2 loại kiểu hình → 8 loại kiểu hình → 1 đúng

tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội, 2 tính trạng l***ằng

(a-bb-aab-)ee + aabbe - =18% .1/4 + 16%/3/4 =4,5% + 12% = 16,5% → 3 sai

tỉ lệ kiểu gen di hợp về 3 cặp gen bằng

ab//abee + ab//abee = 2.0,4 .0.4 .1/2 + 2.0,1 .0,1 .1/2 = 0,16 + 0,01 = 0,17 → 4 đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP