Cho các cặp chất: a Na2CO3 và BaCl2...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4; (d) H3PO4 và AgNO3. Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(a) Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3↓

(b) Không phản ứng

(c) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

(d) Không phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP