Cho các chất: Al2O3 Al OH 3 Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất: Al2O3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất: Al2O3, Al(OH)3, Al, Fe(OH)2, Cr(OH)3, glyxin, Cr, Cr2O3. Số chất có thể tan được trong cả dung dịch HCl loãng và dung dịch NaOH loãng là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất tan được trong cả dung dịch HCl loãng và dung dịch NaOH loãng: Al2O3, Al(OH)3, Al, Cr(OH)3, glyxin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP