Cho các chất sau: etan etilen vinyl axetilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: et...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: etan, etilen, vinyl axetilen, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là A. 5. B. 8. C. 6. D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất tác dụng với dung dịch Br2 ở điều kiện thường là etilen, vinyl axetilen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin: CH2=CH2 + Br2 —> CH2Br-CH2Br CH≡C-CH=CH2 + 2Br2 —> CHBr2-CBr2-CHBr-CH2Br C6H5-CH=CH2 + Br2 —> C6H5-CHBr-CH2Br C6H5-OH + 3Br2 —> C6H2Br3-OH↓ + 3HBr CH2=CH-COOCH3 + Br2 —> CH2Br-CHBr-COOCH3 C6H5-NH2 + 3Br2 —> C6H2Br3-NH2↓ + 3HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP