Hỗn hợp X gồm hai peptit hơn kém...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit hơn kém nhau 2 liên kết peptit, cấu tạo từ Gly, Val. Trộn X và este hai chức Y có mạch cacbon hở, không phân nhánh với tỉ lệ mol 1:2 thu được 53,28 gam hỗn hợp Z. Thủy phân hoàn toàn Z trong NaOH vừa đủ thu được 64,82 gam muối, a gam 2 ancol. Dẫn ancol này qua bình đựng Na dư tạo thành 21,96 gam ancolat. Đốt hoàn toàn lượng muối thu được 3,584 lít N2 (đktc), Na2CO3, CO2 và 23,94 gam H2O. Đốt cùng lượng X trên được 1,33 mol CO2. Hiệu khối lượng của peptit có phân tử khối nhỏ và este trong Z có thể là: A. 20,82. B. 22,80. C. 4,485. D. 4,845.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol GlyNa và ValNa —> nC = 2a + 5b = 1,33 và nN = a + b = 0,16.2 —> a = 0,09 và b = 0,23 —> mR(COONa)2 = 24,12 Khi đốt muối R(COONa)2 thu được nH2O = 1,33 – 0,09.2 – 0,23.5 = 0 —> Muối này không có H —> NaOOC-COONa (0,18 mol) —> nY = 0,18 mol và nX = 0,09 mol Số mắt xích trung bình của X = (a + b)/nX = 3,56 Do số mắt xích hơn kém nhau 2 đơn vị nên có 2 trường hợp: TH1: Dipeptit (x mol) và Tetrapeptit (y mol) —> nX = x + y = 0,09 nN = 2x + 4y = 0,32 —> x = 0,02 và y = 0,07 (Gly)u(Val)2-u: 0,02 mol (Gly)v(Val)4-v: 0,07 mol —> nGly = 0,02u + 0,07v = 0,09 —> u = v = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy X gồm Gly-Val (0,02 mol) và Gly-(Val)3 (0,07 mol) —> mX = 29,52 —> mY = 23,76 —> MY = 132 —> CH3-OOC-COO-C2H5 —> m(Gly-Val) – mY = -20,28 TH2: Tripeptit (x mol) và Pentanpeptit (y mol) —> nX = x + y = 0,09 nN = 3x + 5y = 0,32 —> x = 0,065 và y = 0,025 (Gly)u(Val)3-u: 0,065 mol (Gly)v(Val)5-v: 0,025 mol —> nGly = 0,065u + 0,025v = 0,09 —> u = v = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy X gồm Gly-Val-Val (0,065 mol) và Gly-(Val)4 (0,025 mol) —> mX = 29,52 —> mY = 23,76 —> MY = 132 —> CH3-OOC-COO-C2H5 —> m(Gly-Val-Val) – mY = -6,015

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP