Cho các phát biểu sau: a Khí CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. (b) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon. (c) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl. (d) Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. (e) Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng (c) Đúng: Ag+ + Cl- —> AgCl và Ag+ + Fe2+ —> Fe3+ + Ag (d) Sai, chỉ Cr(OH)3 còn tính khử. (e) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP