Cho các chất hữu cơ mạch hở: X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất hữu cơ ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no đơn chức có hai liên kết pi trong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,108 mol CO2 và 0,078 mol H2O. Cho 12,06 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,345 mol CO2 và 0,255 mol H2O. Khối lượng của T trong a gam M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 1,8 gam. B. 1,9 gam. C. 1,96 gam. D. 1,69 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong phản ứng đốt cháy: X là CnH2n-2O2 (x mol) T là CmH2m-4O4 (t mol) nCO2 = nx + mt = 0,108 (*) nH2O = x(n – 1) + t(m – 2) = 0,078 —> nCO2 – nH2O = x + 2t = 0,03 (1) nO = 2x + 4t = 0,06 —> a = mC + mH + mO = 2,412 Trong phản ứng với NaOH: Dễ thấy 12,06/2,412 = 5 nên số mol X, T lúc này là 5x, 5t và nO = 0,06.5 = 0,3 —> nNaOH = 0,15 —> nNa2CO3 = 0,075 Muối gồm có CnH2n-3O2Na (5x + 5t) và CpH2p-1O2Na (5t mol) Khi đốt muối: nCO2 = (5x + 5t)n + p.5t – 0,075 = 0,345 (2) nH2O = (5x + 5t)(n – 1,5) + 5t(p – 0,5) = 0,255 (3) (2) – (3) —> 1,5(x + t) + 0,5t = 0,033 Kết hợp (1) —> x = 0,006 và t = 0,012 (2) —> 3n + 2p = 14 Do n ≥ 3 và p ≥ 1 nên n = 4 và p = 1 là nghiệm duy nhất. (*) —> m = 7 Vậy T là C7H10O4 (0,012 mol) —> mT = 1,896

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP