Cho các chất sau đây: propin glucozơ propyl...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các chất sau đây: propin, glucozơ, propyl f...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các chất sau đây: propin, glucozơ, propyl fomat, etilen, saccarozơ, mantozơ, etyl axetat, vinyl axetilen,tinh bột, anđehit oxalic. Số chất có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng là:

  • A. 9.
  • B. 8.
  • C. 7.
  • D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Có 6 chất: propin; glucozo; propyl fomat; mamtozo; vinyl axetilen; andehit oxalic.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP