Nhận xét nào sau đây không đúng về...

Chương 2: Cacbohiđrat Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozo: A....

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozo:

  • A. Glucozo bị thủy phân trong môi trường axit
  • B. Phân tử glucozo có 1 nhóm CHO.
  • C. .Phân tử glucozo có 5 nhóm OH
  • D. Đốt cháy hoàn toàn a mol Glucozo thu được 6a mol CO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Glucozo không bị thủy phân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP