Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: 1...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (1) Phân ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ bằng nước brom.
(3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ.
(4) Hiđro hoá saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu được sobitol.
(5) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng.
Số phát biểu đúng là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

(1) Phẩn tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. ⇒ Đúng.
(2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozo, saccarozo, fructozo bằng nước brom. ⇒ Sai. Vì saccarozo và fructozo đều không phản ứng với nước brom.
(3) Thủy phân hoàn toàn xenlulozo và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozo. ⇒ Đúng.
(4) Hidro hóa saccarozo với xúc tác Ni, t0 thu được sobitol. ⇒ Sai.
(5) Trong dung dịch, glucozo tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng. ⇒ Đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP