Cho các dung dịch: CH3COOH C2H4 OH 2...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các dung dịch: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các dung dịch: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH, anbumin (có trong lòng trắng trứng). Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là:

  • A. 4.
  • B. 5.
  • C. 6.
  • D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Số dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 gồm:

CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozo, saccarozo và anbumin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP