Cho các phản ứng sau: 1 Cu OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau: (1) Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O (2) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O (3) CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + H2O + Cu (4) CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O Có bao nhiêu phản ứng mà nguyên tử oxi trong phân tử nước có nguồn gốc từ ancol? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chỉ có phản ứng (2) Các phản ứng còn lại thì O trong H2O có nguồn gốc từ Cu(OH)2, CuO và CH3COOH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP