Đun nóng 0 2 mol hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,2 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm HCHO và CH2=CHCHO trong dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được 60,48 gam Ag. Nếu hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t). Giá trị của a là A. 0,36. B. 0,30. C. 0,28. D. 0,32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X đặt nHCHO = u và nCH2=CH-CHO = v nX = u + v = 0,2 nAg = 4u + 2v = 0,56 —> u = 0,08 và v = 0,12 nH2 = a = u + 2v = 0,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP