Hỗn hợp A chứ 3 kim loại Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A chứ 3 kim ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A chứ 3 kim loại Fe, Ag, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B (chỉ chứa 1 muối). Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, nhận thấy Fe và Cu tan hết a. Cho biết B chứa chất gì? Nếu sau phản ứng kim loại thu được chỉ có Ag, với lượng Ag thu được bằng lượng lúc đầu trong hỗn hợp A. Giải thích viết phương trình b. Cho biết dung dịch B chứa chất gì? Nếu sản phẩm sau phản ứng kim loại thu được chỉ có Ag, với lượng Ag thu được nhiều hơn lúc đầu trong hỗn hợp A. Giải thích viết phương trình

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Lượng Ag không đổi chứng tỏ chỉ có Fe, Cu tan và không tạo ra chất rắn nào —> B chứa FeCl3 (Hoặc các muối Fe3+ tan khác) vì: Fe + FeCl3 —> FeCl2 Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2 b. Lượng Ag tăng lên chứng tỏ Fe, Cu tan tạo ra Ag —> B chứa AgNO3: Fe + AgNO3 —> Fe(NO3)2 + Ag Cu + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP