Hỗn hợp X gồm glyxerol axit glutamic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxer...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxerol, axit glutamic và đipeptit Gly-Ala. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 92,0 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X cần dùng tối đa dung dịch chứa m gam NaOH. Giá trị của m là A. 12,8. B. 7,2. C. 6,4. D. 14,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C3H5(OH)3 (u mol) và C5H9NO4, C5H10N2O3 (tổng v mol) nX = u + v = 0,2 nC = 3u + 5v = 0,92 —> u = 0,04 và v = 0,16 nNaOH = 2v = 0,32 —> mNaOH = 12,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP