Hỗn hợp X gồm HOCH2-R-CH2OH HOCH2-R-COOH và HOOC-R-COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm HOCH2-...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm HOCH2-R-CH2OH, HOCH2-R-COOH và HOOC-R-COOH (R là gốc hiđrocacbon no, mạch hở). Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được m + 4,4 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 17,6 gam CO2. Gốc R là A. -CH2-. B. -(CH2)2-. C. -(CH2)4-. D. -(CH2)3-.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa = 4,4/22 = 0,2 —> nX = 0,1 nNa = nCH2OH + nCOOH = 0,2 nC = nCO2 = 0,4 —> nC của R = 0,4 – 0,2 = 0,2 —> Số C của R = 0,2/0,1 = 2 R là -(CH2)2-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP