Cho các phản ứng sau: X + 2NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau: X + 2NaOH → 2Y + H2O Y + HCl loãng → Z + NaCl Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức C4H6O5. Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì khối lượng muối rắn thu được là? A. 15,58 gam B. 18 gam C. 20 gam D. 16,58 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + 2NaOH → 2Y + H2O —> X vừa có nhóm este vừa có nhóm axit. X là: HO-CH2-COO-CH2-COOH Y là HO-CH2-COONa Z là HO-CH2-COOH HO-CH2-COOH + 2Na —> NaO-CH2-COONa + H2 0,15………………………………….0,15 —> mMuối = 18 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP