Cho dãy các chất: CH3NH2 1 NH3 2...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho dãy các chất: CH3NH2 (1), N...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho dãy các chất: CH3NH2 (1), NH3 (2), C6H5NH2 (3), CH3NHCH3 (4), NaOH (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là A. (1), (2), (3), (4), (5).B. (5), (4), (1), (2), (3). C. (5), (4), (3), (2), (1). D. (5), (4), (2), (1), (3)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP