Cho hàm số $f left x right $...

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \righ...

0
Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
$\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx = \int\limits_a^b {f\left( u \right)du} } $$\int\limits_a^b {\left[ {f\left( x \right).g\left( x \right)} \right]} dx = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx.\int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} } $$\int\limits_a^a {f\left( x \right)} dx = 0$$\int\limits_a^b {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]} dx = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx + \int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} } $

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx = \int\limits_a^b {f\left( u \right)du} } $

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP