Cho hơi nước qua than nung đỏ sau...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước qua tha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước thu được hỗn hợp khí X (gồm CO, H2, và CO2) có tỉ khối của X so với H2 bằng 7,875. Cần bao nhiêu kg than có chứa 4% tạp chất trơ để thu được 960 m3 hỗn hợp khí X trên đo ở 1,64 atm và 127°C, biết rằng có 96% cacbon bị đốt cháy ? A. 225,000 kg. B. 234,375 kg. C. 216,000 kg. D. 156,250 kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = pV/RT = 48 kmol X gồm CO (a), CO2 (b) và H2 (c) nX = a + b + c = 48 mX = 28a + 44b + 2c = 48.2.7,875 Bảo toàn electron: 2a + 4b = 2c —> a = 6; b = 12; c = 30 Bảo toàn C —> nC phản ứng = a + b = 18 kmol —> mC đã dùng = 18.12/96% = 225 kg —> m than = 225/(100% – 4%) = 234,375 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP