Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 Hoà...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CuO và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 76,755 B. 73,875 C. 147,750 D. 78,875

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm CuO (u) và Fe2O3 (v) —> 80u + 160v = 44 và 135u + 162,5.2v = 85,25 —> u = 0,15 và v = 0,2 Trong 22 gam X có nO = (u + 3v)/2 = 0,375 —> nCO = nCO2 = 0,375 Ba(OH)2 dư —> nBaCO3 = nCO2 = 0,375 —> mBaCO3 = 73,875

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP