Cho m gam tinh thể Cu NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam tinh thể C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam tinh thể Cu(NO3)2.3H2O vào dung dịch chứa NaCl thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ đến khi khối lượng dung dịch giảm 30,6 gam thì dừng điện phân. Cho 11,0 gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu được 0,09 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 3,68 gam rắn không tan. Giá trị của m là A. 79,86. B. 72,60. C. 77,44. D. 82,28.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch sau điện phân + Fe tạo NO —> Chứa H+ và NO3-. nNO = 0,09 —> nH+ = 4nNO = 0,36 —> nO2 = nH+/4 = 0,09 Anot: nCu = a Catot: nCl2 = b và nO2 = 0,09 Bảo toàn electron: 2a = 2b + 0,09.4 m giảm = 64a + 71b + 0,09.32 = 30,6 —> a = 0,3 và b = 0,12 nCu2+ dư = x, bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO + 2nCu2+ dư —> nFe phản ứng = x + 0,135 —> 11 – 56(x + 0,135) + 64x = 3,68 —> x = 0,03 Bảo toàn Cu —> nCu(NO3)2.3H2O = a + x = 0,33 —> mCu(NO3)2.3H2O = 79,86

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP