Cho hỗn hợp X gồm 2 este có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 2 este có công thức phân tử C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14 gam hỗn hợp hai muối và 3,68 gam rượu Y duy nhất có tỉ khối hơi so với oxi là 1,4375. Khối lượng mỗi este trong X lần lượt là A. 4,4 gam và 2,22 gam. B. 3,33 gam và 6,6 gam. C. 4,44 gam và 8,8 gam. D. 5,6 gam và 11,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MY = 1,4375.32 = 46 —> Y là C2H5OH X gồm CH3COOC2H5 (a mol) và HCOOC2H5 (b mol) m muối = 82a + 68b = 6,14 nC2H5OH = a + b = 0,08 —> a = 0,05 và b = 0,03 mCH3COOC2H5 = 4,4 mHCOOC2H5 = 2,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP