Hòa tan hoàn toàn 0 6 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp gồm Mg, Fe(NO3)3 và FeCl3 trong dung dịch chứa 0,84 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối clorua có khối lượng là 66,635 gam và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 và H2. Tỉ khối của Z so với H2 bằng a. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 198,075 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 31,6 gam chất rắn. Giá trị của a là: A. 9,9. B. 12,0. C. 9,1. D. 10,7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hỗn hợp ban đầu (Gọi là A) chứa nMg = u và nFe3+ = v —> u + v = 0,6 và 40u + 160v/2 = 31,6 —> u = 0,41 và v = 0,19 Dung dịch X chứa Mg2+ (0,41), Fe3+ (x), Fe2+ (y), NH4+ (z) và Cl- (t) Bảo toàn Fe —> x + y = 0,19 Bảo toàn điện tích —> 0,41.2 + 3x + 2y + z = t m muối = 0,41.24 + 0,19.56 + 18z + 35,5t = 66,635 m↓ = 108y + 143,5t = 198,075 —> x = 0,07; y = 0,12; z = 0,02; t = 1,29 Đặt b, c, d là số mol N2O, N2 và H2 nZ = b + c + d = 0,1 nH+ = 10b + 12c + 2d + 10z = 0,84 Bảo toàn Cl —> nCl-(A) = t – 0,84 = 0,45 Bảo toàn điện tích cho A —> nNO3-(A) = 3v – nCl-(A) = 0,12 Bảo toàn N —> 2b + 2c + z = 0,12 —> b = 0,03; c = 0,02; d = 0,05 —> MZ = 19,8 —> a = dZ/H2 = 9,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP