Cho hợp chất A có công thức XY...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hợp chất A có cô...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hợp chất A có công thức XY, có tổng số hạt tạo nên phân tử là 130. Số khối của X nhiều hơn số khối của Y là 24. Trong X số notron lớn hơn proton là 4. Trong Y số proton bằng số notron. a. Xác định công thức phân tử của A, phân tử khối của A b. Cho m(g) hỗn hợp gồm X và A tác dụng với 109 gam dung dịch HCl 20% (lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng). Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B, hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 = 7,4. Tính giá trị của m và nồng độ % các chất tan trong dung dịch B. Suong EmM Nguyen Thi trả lời 17.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X có NX = ZX + 4 Trong Y có NY = ZY Tổng số hạt trong A: 2ZX + NX + 2ZY + NY = 130 —> 3ZX + 3ZY = 126 (1) Số khối của X nhiều hơn Y là: ZX + NX – (ZY + NY) = 24 —> 2ZX – 2ZY = 20 (2) (1)(2) —> ZX = 26 và ZY = 16 —> X là Fe, Y là S và A là FeS (M = 88) mHCl đã dùng = 109.20% = 21,8 gam —> nHCl đã dùng = 21,8/36,5 = Kiểm tra lại số liệu, ra số lẻ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP