Tetrapeptit X CxHyO5Nt trong đó oxi chiếm 26...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tetrapeptit X (CxHyO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong đó oxi chiếm 26,49% về khối lượng; Y là muối amoni của α-aminoaxit Z. Đun nóng 19,3 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một muối duy nhất và 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác 19,3 gam E tác dụng HCl dư thu được m gam muối. Giá trị m là: A. 27,85 gam. B. 28,45 gam. C. 31,52 gam. D. 25,10 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 16.5/26,49% = 302 Z chính là amino axit tạo ra X nên: MZ = 89 —> Z là Ala Vậy hỗn hợp E chứa: X là (Ala)4: a mol Y là AlaNH4: 0,12 mol (Tính từ nNH3 = 0,12) Z là Ala: b mol mE = 302a + 106.0,12 + 89b = 19,3 nNaOH = 4a + 0,12 + b = 0,2 —> a = 0,01 và b = 0,04 E với HCl dư tạo các muối: AlaHCl: 0,2 mol NH4Cl: 0,12 mol —> m muối = 31,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP