Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho khí CO dư đi qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO, FeO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Cu, Fe, Al, MgO B. Cu, Fe, Al2O3, MgO C. Cu, Fe, Al, Mg D. Cu, FeO, Al2O3, MgO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP