Cho m gam bột Mg vào 500 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Mg vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Mg vào 500 ml dung dịch FeCl3 1M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch thay đổi 2,4 gam so với dung dịch ban đầu (nước bay hơi không đáng kể). Giá trị nào của m trong các giá trị sau là không thỏa mãn? A. 2,4 B. 12,3 C. 8,7 D. 9,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe3+ = 0,5 Phản ứng xảy ra theo thứ tự: Mg + 2Fe3+ —> Mg2+ + 2Fe2+ (1) Mg + Fe2+ —> Mg2+ + Fe (2) TH1. Khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam – Nếu chỉ xảy ra (1), m = 2,4, Fe3+ còn dư – Nếu xảy ra cả hai phản ứng: (1) —> nMg = 0,25 (2) có nMg = x —> nFe = x m dd tăng = mMg – mFe = 24(0,25 + x) – 56x = 2,4 —> x = 0,1125 Vậy nMg = 0,25 + x = 0,3625 —> m = 8,7 TH2. Khối lượng dung dịch giảm 2,4 gam: (1) —> nMg = 0,25 (2) có nMg = x —> nFe = x m dd giảm = mFe – mMg = 56x – 24(x + 0,25) = 2,4 —> x = 0,2625 —> nMg = x + 0,2625 = 0,5125 —> m = 12,3 —> Chọn D

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP